آکوپوینت برای اندروئید به زبان پارسی


برنامه اندروئیدی آکوپوینت اطلاعات نسبتا جامعی در مورد طب سوزنی با تکیه بر نقاط آن (اکو پوینت) ارائه میدهد. پاره ای از ویژگیهای برنامه آکوپوینت به قرار زیر است:
با تشکر
دکتر محمود سقائی دکتر مهران رضوانی